Chính Sách Bảo Mật

Cập nhật lần cuối vào ngày 5 tháng Tư năm 2024

Chính sách Bảo mật mô tả các chính sách và quy trình của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của người dùng khi bạn sử dụng Dịch vụ, và thông báo cho người dùng về quyền riêng tư của bạn và cách luật pháp bảo vệ quyền của người dùng.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng để cung cấp và cải tiến Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, người dùng đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách Bảo mật này.

DIỄN GIẢI VÀ ĐỊNH NGHĨA

DIỄN GIẢI

Các từ mà chữ cái đầu tiên được viết hoa có ý nghĩa được định nghĩa trong các điều kiện sau đây.

ĐỊNH NGHĨA

Đối với mục đích của Chính sách Bảo mật:

Tài khoản dùng để chỉ một tài khoản duy nhất được tạo ra cho người dùng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ.

Công ty liên kết dùng để chỉ một thực thể kiểm soát, bị kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung của một bên, trong đó "kiểm soát" được hiểu là quyền sở hữu từ 50% cổ phần trở lên, lãi vốn cổ phần hoặc các chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc các tổ chức khác cơ quan quản lý.

Website được hiểu là website tamlyvietphap.vn

Công ty (được gọi là “Nhà phát triển”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÂM LÝ VIỆT – PHÁP, Tòa nhà WINCO, 54 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Quốc gia được hiểu là Việt Nam.

Thiết bị được hiểu là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng.

Dịch vụ được hiểu là các hoạt động tương tác, chia sẻ, cung cấp thông tin trên Website.

Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba được Công ty thuê để tạo điều kiện cho Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng truy cập trang).

Người dùng có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

VỀ VIỆC THU THẬP VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA NGƯỜI DÙNG

CÁC LOẠI DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu Người dùng cung cấp cho Chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Người dùng. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

Địa chỉ email

Tên và họ

Số điện thoại

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của Thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà Người dùng truy cập, ngày và giờ Người dùng truy cập, thời gian dành cho các trang đó, thiết bị duy nhất định danh và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi Người dùng truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động Người dùng sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của Người dùng, địa chỉ IP của thiết bị di động của Người dùng, điện thoại di động của Người dùng, hệ điều hành, loại trình duyệt Internet di động Người dùng sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Người dùng gửi bất cứ khi nào Người dùng truy cập Dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi Người dùng truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của Chúng tôi, bao gồm cả việc giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Để quản lý Tài khoản của Người dùng: để quản lý việc đăng ký của Người dùng với tư cách là người dùng Dịch vụ. Dữ liệu cá nhân mà Người dùng cung cấp có thể cung cấp cho Người dùng quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ dành cho Người dùng với tư cách là người dùng đã đăng ký.

Để liên hệ với Người dùng: Để liên hệ với Người dùng qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác.

Để cung cấp cho Người dùng tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về dịch vụ và sự kiện khác mà Chúng tôi cung cấp tương tự như những dịch vụ mà Người dùng đã trả phí hoặc hỏi, trừ khi Người dùng chọn không nhận thông tin đó.

Để quản lý các yêu cầu của Người dùng: Để đáp ứng và quản lý các yêu cầu của Người dùng dành cho Chúng tôi.

Đối với chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Người dùng để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một số hoặc toàn bộ tài sản của Chúng tôi, cho dù là hoạt động liên tục hay là một phần của phá sản, thanh lý, hoặc thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu cá nhân do Chúng tôi lưu giữ về người dùng Dịch vụ của chúng tôi nằm trong số tài sản được chuyển giao.

Vì các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Người dùng cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo cũng như đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ, hoạt động tiếp thị và trải nghiệm của người dùng.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

 • Với Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Người dùng với Nhà cung cấp dịch vụ để theo dõi và phân tích việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi và liên hệ với Người dùng.

 • Đối với chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của Người dùng liên quan đến hoặc trong quá trình đàm phán về bất kỳ hoạt động sáp nhập, bán tài sản Công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của Chúng tôi bởi một công ty khác.

 • Với các chi nhánh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Người dùng với các chi nhánh của chúng tôi, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tôn trọng Chính sách quyền riêng tư này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của Chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc công ty nào khác mà Chúng tôi kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung với Chúng tôi.

 • Với các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Người dùng với các đối tác kinh doanh của Chúng tôi để cung cấp cho Người dùng một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi nhất định.

 • Với những người dùng khác: Khi Người dùng chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác ở khu vực công cộng với những người dùng khác, thông tin đó có thể được tất cả người dùng xem và có thể được phân phối công khai.

 • Với sự đồng ý của Người dùng: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Người dùng cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của Người dùng.

VỀ VIỆC LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

Công ty chỉ lưu giữ Dữ liệu cá nhân của Người dùng trong khoảng thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của Người dùng trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Chúng tôi (Ví dụ: Nếu Chúng tôi được yêu cầu lưu giữ dữ liệu của Người dùng để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của Chúng tôi.

Công ty lưu giữ Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong khoảng thời gian ngắn, trừ khi dữ liệu được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của Chúng tôi hoặc Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thông tin của Người dùng, bao gồm Dữ liệu cá nhân, được xử lý tại văn phòng điều hành của Công ty và ở bất kỳ nơi nào khác có trụ sở của các bên liên quan đến việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến và duy trì trên các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của Người dùng hoặc khu vực pháp lý khác của chính phủ nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật trong khu vực pháp lý của Người dùng.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của Người dùng được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách Bảo mật và việc chuyển Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ không diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp, bao gồm cả biện pháp bảo mật. dữ liệu của Người dùng và thông tin cá nhân khác.

XOÁ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp cho Người dùng khả năng xóa một số thông tin nhất định về Người dùng khỏi Dịch vụ.

Người dùng có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của Người dùng, và truy cập phần cài đặt tài khoản cho phép Người dùng quản lý thông tin cá nhân của mình. Người dùng cũng có thể liên hệ với Chúng tôi để yêu cầu quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Người dùng đã cung cấp cho Chúng tôi.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng Chúng tôi có thể cần lưu giữ một số thông tin nhất định khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc cơ sở hợp pháp để làm như vậy.

CÔNG KHAI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

Giao dịch kinh doanh

Trong trường hợp Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu cá nhân của Người dùng có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu cá nhân của Người dùng được chuyển giao và tuân theo Chính sách Bảo mật khác.

Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người dùng nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc để đáp ứng yêu cầu hợp lệ của cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Các yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Người dùng với niềm tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

 • Bảo vệ quyền lợi và tài sản của Công ty

 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ

 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc công chúng

 • Bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý

BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

Việc bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Người dùng rất quan trọng đối với Chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Người dùng, nhưng Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.

Quyền riêng tư của trẻ em

Nếu Người dùng là cha mẹ hoặc người giám hộ và Người dùng biết rằng trẻ đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Chúng tôi, vui lòng liên hệ Chúng tôi. Nếu Chúng tôi biết rằng Chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có xác minh về sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của Chúng tôi.

Nếu Chúng tôi cần dựa vào sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Người dùng và quốc gia của Người dùng cần có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, Chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ Người dùng trước khi Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết tới các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do Chúng tôi điều hành. Nếu Người dùng nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên Người dùng nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web mà Người dùng truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Các thay đổi trong chính sách bảo mật

Đôi khi, Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật. Người dùng nên xem lại Chính sách Bảo mật định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

LIÊN HỆ

Nếu Người dùng có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

Email: info@tamlyvietphap.vn

Website: https://tamlyvietphap.vn/

Số điện thoại: 0977.729.396

Bài viết liên quan