Chuyên gia tư vấn

TS. Ngô Thanh Huệ

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý trẻ em và giáo dục

Nơi công tác : Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Các công trình công bố chủ yếu
 
TT Tên công trình
(bài báo, công trình,...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả công trình
Nơi công bố
(tên tạp trí đã đăng công trình)
Năm
công bố
1 Guimard, P., Bacro, F., Ferrière, S., Ngo, H. (2015, à paraître). Le bien-être des élèves à l'école et au collège: validation d'une échelle multidimensionnelle: analyses descriptives et différentielles. Education & Formations, n°88. Đồng tác giả Education & Formations, n°88. 2015
2 Le bien-être des élèves à l’école et au collège : validation d’une échelle d’évaluation multidimensionnelle et analyses différentielles. Đồng tác giả Journée « L’égalité des chances à l’école », DEPP-MEN, Paris, 19 mars 2015
3 Nghiên cứu chất lượng cuộc sống trẻ em từ 6-11 tuổi qua tiếp cận tâm lý học Tác giả Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Vol.29, N.3, 2013. 2013

2. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
 
TT Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc chương trình (nếu có) Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
1 Đánh giá sự hài lòng của học sinh và cha mẹ học sinh tại trường THCS tại TP. Hà Nội 2016-2018 01X-12 Đã nghiệm thu cấp cơ sở
2 Vấn đề chậm nói ở trẻ hiện nay: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp 2014-2016 Đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia Hà Nội Đã nghiệm thu
3 Le bien-être des élèves à l'école et au collège : validation d'€™une échelle d'évaluation multidimensionnelle et analyses différentielles. 2012-2014 Dự án của Bộ giáo dục Pháp Đã nghiệm thu
4 Nghiên cứu chất lượng cuộc sống trẻ em từ 6-11 tuổi, nghiên cứu so sánh giữa môi trường Việt Nam và Pháp 2012-2013 Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở Đã nghiệm thu
5 Nghiên cứu xây dựng Hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan hành chính, doanh nghiệp, nhà trường, bệnh viện và khu dân cư. 2012-2015 Dự án nghiên cứu phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hà Nội
 
Đã nghiệm thu
6 Thực trạng hoạt động cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em hoặc phục vụ trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội. 2014 Dự án nghiên cứu phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hà Nội
 
Đã nghiệm thu