Consultants

TS. Ngô Thanh Huệ

Specialized : Tâm lý học phát triển

Work place : Viện Tâm lý Việt - Pháp

1. Thông tin cá nhân:
- Họ và Tên: Ngô Thanh Huệ
- Học vị: Tiến sĩ
2. Quá trình Đào tạo:
- Năm 2000, Cử nhân ngành Giáo dục tại Đại học sư Phạm Hà Nội và Đại học Standalh 3_Grenoble (CH Pháp)
- Năm 2002, tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Tâm lí học, Đại học Nantes (CH Pháp)
- Năm 2005, nhận bằng Tiến sỹ ngành Tâm lí học, Đại học Nantes (CH Pháp)
- Năm 2009, Thực tập sinh khoa học tại Trung tâm nghiên cứu Giáo dục (CREN) Đại học Nantes (CH Pháp).

3. Quá trình Công tác:
- 2019 đến nay: Phó Viện trưởng Viện Tâm lý và Tâm thần học Việt- Pháp
- 2017- 2019: Phó Trưởng Phòng Đào tạo, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
- 2015- 2017: Phó Trưởng Phòng QLĐT & CTHSSV, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
-2007-2015: Phó Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
- 2008-2014 Nghiên cứu viên, giảng viên tại Trung tâm nghiên cứu Giáo dục-Đại học Nantes
- 2005-2019: Giảng viên tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
- 2002-2005: Cộng tác viên tại Đại học Nantes (Cộng Hòa Pháp)

4. Các công trình tiêu biểu:
- Guimard, P., Bacro, F., Ferrière, S., Ngo, H. (2015) Le bien-être des élèves à l'école et au collège: validation d'une échelle multidimensionnelle: analyses descriptives et différentielles. Education & Formations, n°88.    Education & Formations, n°88.    
- Philippe Guimard, Fabien Bacro, Séverine Ferrière, Agnès Florin, Tiphanine Gaudonville, Hué Thanh Ngo (2015), Le bien-être des élèves à l’école et au collège : validation d’une échelle d’évaluation multidimensionnelle et analyses différentielles. Journée « L’égalité des chances à l’école », DEPP-MEN, Paris, 19 mars 2015.
- Ngô Thanh Huệ (2013), Nghiên cứu chất lượng cuộc sống trẻ em từ 6-11 tuổi qua tiếp cận tâm lý học. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Vol.29, N.3, 2013.