Chuyên gia tư vấn

PGS. TS Trần Thu Hương

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học lâm sàng

Nơi công tác : Khoa tâm lý- Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tâm lý lâm sàng, tham vấn - trị liệu tâm lý, tâm vận động trẻ em, các vấn đề phát triển trẻ em và thanh thiếu niên, chăm sóc sức khoẻ tâm thần

Các công trình nghiên cứu tiêu biểu

- Trị liệu nghệ thuật : âm nhạc đối với trẻ khuyết tật”, Kỷ yếu hội thảo Pháp - Việt “Văn hóa và cân bằng tâm lý: Những đóng góp của Tâm lý trị liệu hiện đại và thực hành chăm chữa truyền thống”, Hà Nội, tháng 7/2008.
- Vai trò của tâm lý học lâm sàng trong giáo dục đặc biệt”, Tọa đàm Pháp-Việt “Giáo dục đặc biệt: kinh nghiệm của Pháp và khả năng lồng ghép vào CTXH”, tháng 4/2009.
- Internet và đời sống tâm lý của học sinh: Từ góc nhìn của một số chuyên ngành khác đến góc nhìn tâm lý học” (viết chung với Nguyễn Ngọc Diệp), Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần 2 về « Tâm lý học đường ở Việt Nam: Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành Tâm lý học đường tại Việt Nam », TP Huế, tháng 1/2011.
- Khái niệm tổn thương tâm lý : Một cái nhìn lý thuyết” (viết chung với Trần Thu Hương), Kỷ yếu hội thảo quốc tế « Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về Công tác xã hội và An sinh xã hội », Nxb ĐHQGHN, ISBN 978-604-62-0701-2, tháng 11/2012.
- Mối quan hệ giữa Phật giáo, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và tâm lý học” (viết chung với Nguyễn Ngọc Diệp), Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 10 (98) - 2014, tr. 10-14, ISSN 1859-1760, tháng 10/2014.
- Chiến lược ứng phó của người dân với thảm họa tự nhiên. Nghiên cứu trường hợp động đất ở thủy điện sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam” (viết chung với Trần Thu Hương), Kỷ yếu hội thảo quốc tế « Sang chấn tâm lý và hoạt động trợ giúp », Nxb ĐHQGHN, tr. 298-312, tháng 11/2016.
- Le climat scolaire: une dimension principale du bien-être scolaire. Etude de cas au Vietnam (School climate: a principal dimension of school well-being. Cas study in Vietnam) (in French)”, Ngo Thanh Hue, Tran Thu Huong, FAP – Aix Marseille (France) - Nxb ĐHQGHN, ISSN 2525-2488, tr. 89-110, tháng 9/ 2017.
- Nghiên cứu sự hạnh phúc ở trường học của học sinh Việt Nam: tiếp cận đánh giá đa chiều” (viết chung với Ngô Thanh Huệ), Tạp chí Tâm lý học Xã hội, số 3,  2018.
- Đánh giá của người chăm sóc về khả năng ứng phó với lạm dụng tình dục ở người chưa thành niên có khuyết tật trí tuệ” (viết chung với Nguyễn Thị Phương, Phạm Trung Kiên), Tạp chí Tâm lý học Xã hội, số 4, 2018, tháng 4/2018.