Teacher
Teacher

  Working skills with students with abnormal behaviors.

  Object:
  Equiping teachers, administrators with interactive skills and support students with abnormal behaviors.

  Content:
  - Concept of abnormal behaviors in students
  - Types of abnormal behaviors in students
  - Signs of abnormal behaviors in students
  - Evaluate and analysis abnormal behaviors in students
  - How to interact and support students with of abnormal behaviors

  Teaching methods:
  - Presentation
  - Group discussion
  - Individual exercises

  Tools: A0 paper, marker pen, projector, tape, scissors ...
  Duration: 1 session, 3 hours / session
  Gọi cho tôi

  Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

  Tài nguyên

  Trắc nghiệm

  https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/