Teacher
Teacher

  Response skills for school violence

  Object:
  - Help managers and teachers identify violent behaviors in the school environment
  - Equip teachers with effective coping skills and reconciliation skills in school violence situation.

  Content:
  - Sharing teachers' feelings about school violence situations
  - Identifying types of school violence and assess the level of school violence
  - Coping skills in a school violence situation
  - Reconciliation skills

  Teaching methods:
  - Discuss after watching a video
  - Group discussion
  - Role playing

  Tools: Documents, videos of school violence, markers, A0 papers, etc.
  Duration: 1 session, 3 hours / session
  Gọi cho tôi

  Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

  Tài nguyên

  Trắc nghiệm

  https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/