Teacher
Teacher

  Preventing student sexual assault

  Object:
  - Recognizing situations that may lead to sexual assault against students;
  - Understanding the consequences of sexual assault in students;
  - Knowing how to support sexual assaulted students

  Content:
  - Identifying the situation of sexual assault against minors; situations of assault or risk of assault
  - Types and levels of sexual assault; the legal response to minors’ sexual assault cases
  - How to react in student sexual assault situations.
  - Interaction skills and support skills towards sexual assaulted students.

  Teaching methods:
  - Presentation
  - Discuss after watching video
  - Group discussion
  - Role playing
  - Case studies

  Tools: Projector, marker pen, documents, case study, A0 paper.
  Duration: 1 session, 3 hours / session

  Gọi cho tôi

  Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

  Tài nguyên

  Trắc nghiệm

  https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/