Teacher
Teacher

  Basic counseling skills

  Object:
  Equip basic counseling skills for teachers and school managers

  Content:
  - Listening skill
  - Asking questions skill
  - Feedback skills
  - Empathy skill
  - Silent handling skill

  Teaching methods:
  - Case studies
  - Role playing
  - Pair discussion

  Tools: Case studies, markers, A0 paper ...
  Duration: 2 sessions, 3 hours / session
  Gọi cho tôi

  Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

  Tài nguyên

  Trắc nghiệm

  https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/