Đánh Giá Sức Khỏe Toàn Diện Tại Nơi Làm Việc

Khi các công ty ngày càng phải đối mặt với chi phí y tế gia tăng và sự cạnh tranh, các chương trình đánh giá sức khỏe toàn diện tại nơi làm việc đang dần được sử dụng rộng rãi hơn như một chiến lược tác động đến sức khỏe và năng suất của nhân viên nhằm tăng lợi nhuận cho công ty.

Các chương trình sức khỏe toàn diện tại nơi làm việc đặt mục tiêu tiếp cận nhân viên thông qua nhiều cách khác nhau, bao gồm các chính sách, phúc lợi, sự thay đổi môi trường cũng như các chương trình và các dịch vụ của tổ chức dành cho nhân viên, vợ/chồng và người phụ thuộc.

Tuy nhiên, mỗi công ty và nhân viên là khác nhau nên các chiến lược được sử dụng để giải quyết vấn đề sức khỏe nhân viên của từng công ty sẽ khác nhau, nhưng đều dựa trên các nguồn lực sẵn có, nhu cầu, lợi ích của ban quản lý và nhân viên cũng như các vấn đề sức khỏe được ưu tiên.

Một câu hỏi quan trọng mà các điều phối viên sức khỏe đặt ra là: Làm thế nào để bạn biết được chiến lược về sức khỏe nào sẽ có giá trị nhất cho công ty của bạn triển khai?

Việc phát triển một chương trình sức khỏe toàn diện tại nơi làm việc cho nhân viên hoặc cải tiến chương trình hiện có đòi hỏi sự hiểu biết về những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên tại nơi làm việc.

Thế Nào Là Đánh Giá Sức Khỏe Tại Nơi Làm Việc

 • Đánh giá sức khỏe tại nơi làm việc là một quá trình thu thập thông tin về các yếu tố hỗ trợ và / hoặc gây tổn hại sức khỏe của nhân viên tại một nơi làm việc cụ thể và xác định các cơ hội tiềm năng để cải thiện hoặc giải quyết những yếu tố này.

 • Đánh giá sức khỏe tại nơi làm việc giúp xác định bức tranh tổng quan về tình hình sức khỏe hiện tại tại một công ty cũng như các cách cải thiện để tăng năng suất, giảm thiểu tình trạng vắng mặt và kiểm soát chi phí chăm sóc sức khỏe cho cả nhân viên và tổ chức nói chung

 • Đây là bước đầu tiên cần phải làm trước khi xây dựng các mục tiêu, phân bổ nguồn lực, thông qua các chiến lược và thực hiện các biện pháp can thiệp để nhân viên tham gia và đo lường kết quả

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tại nơi làm việc

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tại nơi làm việc và những yếu tố này có thể bị tác động bởi những thay đổi mang tính hỗ trợ theo các mức độ ảnh hưởng sau:

 • Cá nhân - các yếu tố liên quan đến sức khỏe nhân viên, chẳng hạn như hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe của họ, các yếu tố nguy cơ về sức khỏe như huyết áp cao và tình trạng sức khỏe hiện tại

 • Giữa các cá nhân - các yếu tố liên quan đến mạng lưới xã hội của nhân viên bao gồm các mối quan hệ với quản lý, đồng nghiệp và gia đình - những mối quan hệ mà giúp nhân viên cảm thấy được hỗ trợ

 • Tổ chức - các yếu tố liên quan đến cấu trúc, văn hóa, thực hành và chính sách công ty như phúc lợi, chương trình nâng cao sức khỏe, tổ chức công việc và hỗ trợ lãnh đạo và quản lý trong các sáng kiến về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc

 • Môi trường - các yếu tố của nơi làm việc thực tế như cơ sở vật chất và môi trường nơi nhân viên làm việc cũng như khả năng tiếp cận và cơ hội nâng cao sức khỏe từ cộng đồng xung quanh nơi nhân viên sinh sống.

Cách Tiến Hành Đánh Giá Sức Khỏe Tại Nơi Làm Việc

Đánh giá sức khỏe tại nơi làm việc bao gồm việc tìm hiểu về nơi làm việc và sức khỏe của nhân viên. Sức khỏe của nhân viên được xác định bởi các tương tác phức tạp giữa cá nhân và môi trường xã hội, văn hóa và thể chất của họ và điều này có thể bị ảnh hưởng theo nhiều cách. Điều quan trọng là phải đánh giá sức khỏe của nhân viên theo nhiều khía cạnh bằng cách sử dụng nhiều nguồn dữ liệu để có được cái nhìn hoàn chỉnh hơn về các yếu tố tác động đến sức khỏe. Ví dụ, việc xem xét lại chi phí chăm sóc sức khỏe sẽ cho công ty biết tình trạng sức khỏe nào là yếu tố gây tốn kém chi phí nhất nhưng lại không mang lại cái nhìn sâu sắc về những yếu tố góp phần gây ra những tình trạng đó.

Các loại nguồn dữ liệu có sẵn sẽ tùy thuộc vào từng nơi làm việc. Một số dữ liệu luôn sẵn có, các dữ liệu khác có thể cần phải yêu cầu từ bên thứ ba để tiếp cận và một số dữ liệu không có sẵn mà cần quyết định từ người có thẩm quyền xem có được thu thập hay không. Các loại nguồn dữ liệu được sử dụng để thu thập thông tin trong đánh giá sức khỏe tại nơi làm việc có thể bao gồm:

 • Khảo sát thực tế

Các chuyến khảo sát thực tế là quan sát trực tiếp môi trường làm việc và bao gồm cả việc phỏng vấn với các nhà quản lý và nhân viên để thảo luận về thái độ và niềm tin về sức khỏe; đồng thời xem xét các chương trình và chính sách nâng cao sức khỏe và đánh giá các rủi ro sức khỏe tại môi trường làm việc

 • Khảo sát nhân viên

Ví dụ về các cuộc khảo sát nhân viên bao gồm tự đánh giá rủi ro về sức khỏe; bảng khảo sát về mức độ hài lòng và quan tâm của nhân viên; bảng khảo sát về mức độ an toàn và thanh tra định kỳ

 • Phúc lợi sức khỏe

Loại bảo hiểm và các dịch vụ mà công ty chi trả cho nhân viên theo chương trình sức khỏe; thời gian nghỉ phép và nghỉ ốm; cơ hội tiếp cận các chương trình nâng cao sức khỏe

 • Các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe và dược phẩm

Một nguồn để xác định các tình trạng sức khỏe phổ biến, thủ tục cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chi phí của những dịch vụ này

 • Các nguồn dữ liệu khác

Ví dụ bao gồm giờ giấc và tỷ lệ có mặt; chấn thương; và mức độ tham gia, mức độ hài lòng hoặc kết quả từ các chương trình sức khỏe cho nhân viên khác

Các nguồn dữ liệu khác cũng có thể cung cấp thông tin hữu ích cho việc thiết kế và đánh giá một chương trình sức khỏe tại nơi làm việc. Các nguồn dữ liệu này bao gồm dữ liệu về tỷ lệ thương tật, nguyên nhân gây thương tật và chi phí bồi thường cho người lao động; tỷ lệ vắng mặt; sử dụng các chương trình y tế hiện có như chương trình hỗ trợ nhân viên (EAP) hoặc các cơ sở thể chất. Dưới đây là danh sách các nguồn dữ liệu tiềm năng.

Các Nguồn Dữ Liệu Bổ Sung Khác Liên Quan Đến Sức Khỏe Nơi Làm Việc

Chỉ số

Yếu tố dữ liệu

Thống kê

Nguồn

Số lượng chấn thương / Số nhân viên công ty

Số tai nạn chấn thương, tỷ lệ người lao động bị thương, chi phí thương tật, số ngày vắng mặt do các loại thương tật, thời gian trở lại làm việc

Theo nơi làm việc

Theo đơn vị

Cơ sở dữ liệu cơ quan

Mẫu quản lý sức khỏe và an toàn lao động (OHSA)

Tỷ lệ có mặt

Số lần vắng mặt theo lý do

Theo nơi làm việc

Theo đơn vị

Cơ sở dữ liệu cơ quan

Bảng lương

Mức độ sử dụng EAP

Số lượng nhân viên và số buổi làm việc và mức chi phí tính theo các vấn đề hiện có

Theo nơi làm việc

Theo đơn vị

Tóm tắt hoạt động của nhà cung cấp EAP

Mức độ hài lòng

Đánh giá về mức độ hài lòng, giao tiếp và hỗ trợ trong công việc

Theo nơi làm việc

Theo đơn vị

Khảo sát mức độ gắn kết của nhân viên

Các Câu Hỏi Quan Trọng

Nhìn chung, đánh giá sức khỏe tại nơi làm việc có thể giúp tạo mối liên hệ giữa các loại yếu tố nguy cơ khác nhau ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên ở cấp độ cá nhân, giữa các cá nhân, tổ chức và môi trường mà được hỗ trợ thông qua nhiều loại dữ liệu. Đánh giá này sẽ giúp công ty có một góc nhìn sâu sắc hơn về những gì đang diễn ra tại nơi làm việc. Qua đó, công ty có thể xây dựng kế hoạch để triển khai một chương trình sức khỏe mới hoặc cải tiến một chương trình hiện có. Quá trình đánh giá sức khỏe tại nơi làm việc có thể trả lời một số câu hỏi quan trọng dưới đây:

 • Các vấn đề sức khỏe chính đang ảnh hưởng đến nhân viên là gì?

 • Những yếu tố nào tại nơi làm việc ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên?

 • Các vấn đề sức khỏe và an toàn của nhân viên là gì?

 • Những chiến lược nào thích hợp để giải quyết những vấn đề sức khỏe này?

Nguồn: Assessment. Centre for Disease Control and Prevention (2015).

Bài viết liên quan

Gọi cho tôi

Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

Tài nguyên

Trắc nghiệm

https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/

0977.729.396