Chuyên gia

PhD. Nguyen Cao Minh

Lĩnh vực nghiên cứu :

Nơi công tác : Vietnam - France Psychology Institute

1. Demographic Information

 • Full Name: Nguyễn Cao Minh

 • Title: PhD. in Psychology

2. Education & Training

 • 2000 – 2004: Bachelor of Psychology, Hanoi National University, Vietnam

 • 2009 – 2011: Bachelor of Clinical Psychology in Children and Adolescents, Vietnam National University, Hanoi

 • 2014 – 2019: PhD in Psychology, University of Central Queensland, Australia

3. Professional Experience

 • 2004 - Present: Researcher and therapist, Center for Clinical Psychology, Vietnam Institute of Psychology

 • 2018 - 06/2019: Part-time school counselor, British Vietnamese School BVIS.

 • 2010 - 2011: Clinical consultant: Psychological support for trafficked women for socio economic re-integration, Gruppo Trentino di Volontariato (Italian International NGO). Provide (a) psychological support to trafficked women, and (b) train and supervise staff of the Women's Union of Hai Duong Province to provide psychological support to trafficking victims.

 • 2007 - 2008: Deputy Director, SHARE LLPC. Co-founded SHARE, a Hanoi-based company that provides psychotherapy, skills training and psychological education services. Responsible for the external relationships between SHARE and its international partners, local partners and the SHARE Board of Directors.

 • 2009 - 2010: Instructor, Hanoi Adolescent Social Center. Teaching “Children’s Life Skills” program (a social skills training program) to young people.

 • 2005 - 2007: Psychologist, Blue Dragon Children's Organization (domestic NGO working with street children). Teaching the program “Life values” for street children; educate street children about the risks of sexual abuse, HIV and drug use; conduct individual counseling with street children.

 • 2004 - 2005: Online Mentor, Youth Confidentiality, a project supported by the Ford Foundation. Provides online counseling for young people about HIV and related sexual health issues.

4. Research Activities

 • Văn Thị Kim Cúc & Nguyễn Cao Minh (2006) Góc nhìn giám đốc công ty tư nhân đương đại. Tạp chí Tâm ký học, Tr.29 – 36.

 • Nguyễn Cao Minh, Đặng Minh (2009). Những vấn đề của con cái mà cha mẹ muốn giấu tại Hội thảo quốc tế “Nhu cầu, hướng đi và đào tạo của Tâm lý học đường tại Việt Nam”

 • Đặng Minh, Nguyễn Cao Minh & Victoria Ngô (2009). Mối quan tâm của các bậc cha mẹ Việt Nam về các vấn đề phát triển và tâm lý của con cái. Tạp chí Tâm lý học, Tr.29 - 41.

 • Nguyễn Cao Minh (2010). Nghiện Internet, Tạp chí Tâm lý học, Tr.52 - 58

 • Nguyễn Cao Minh (2009). Cách tiếp cận “Nghiện Internet”: thảo luận và ứng dụng tại Hội thảo khoa học xã hội liên ngành “Internet và các vấn đề xã hội khác”, Hà Nội, 31/07/2009. Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

 • Đặng Minh, Bahr Weiss, Nguyễn Cao Minh (2010). Thích ứng Thang đo Trí tuệ Wechsler cho Trẻ em tại Việt Nam (WISC-IV), Đại hội 3 Liên minh Tâm lý Khu vực ASEAN, Kuala Lumpur, 2 - 3/10/2010.

 • Nguyễn Cao Minh, Hồ Thu Hà. (2018). Các vấn đề trong đánh giá Tâm lý để chuyển đổi giới tính. Hội thảo “Hội nghị đầu tiên về Tâm lý lâm sàng tại Viện Sức khỏe Tâm thần Việt Nam”. Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội Tháng 06/2018.

 • Nguyễn Cao Minh (2010). Đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi giới tính của thân chủ: Khuyến nghị đánh giá tâm lý. Tạp chí Tâm lý học, 2019.

0977.729.396