Chuyên gia

PGS. TS. Bùi Thị Thúy Hằng

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý giáo dục

Nơi công tác : Viện Sư Phạm Kỹ Thuật, Trường Đại học Bách Khoa HN

Quá trình đào tạo:
– Được cấp bằng ĐH ngày 20 tháng 7 năm 2000, ngành: Khoa học giáo dục, chuyên ngành: Giáo dục tiểu học
Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Sư Phạm Hà Nội, VIỆT NAM
– Được cấp bằng ThS ngày 29 tháng 1 năm 2003, ngành: Khoa học Giáo dục, chuyên ngành: Tâm lý giáo dục.
Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường Đại học Paris X, Nanterre, Cộng hòa Pháp
– Được cấp bằng TS ngày 10 tháng 3 năm 2008, ngành: Khoa học Giáo dục, chuyên ngành: Tâm lý giáo dục.
Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Paris X, Nanterre, Cộng hòa Pháp

Quá trình công tác:
- Từ năm 2008 đến năm 2009: Giảng viên, Khoa Giáo dục, Học Viện Quản lý Giáo dục, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Từ năm 2009 đến năm 2012: Giảng viên, Khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo Dục, Đại học Quốc Gia, Hà Nội.
- Từ năm 2013 đến năm 2019: Giảng viên, Viện Sư Phạm Kỹ Thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các công trình đã công bố
-
Bùi Thị Thúy Hằng (2014). Định hướng nghề nghiệp của học sinh tại Pháp và giải pháp phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học giáo dục,  Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, số 103, Tháng 4/2014, trang 62-64.
- Bùi Thị Thúy Hằng (2014). Ảnh hưởng của phong cách dạy học đến động cơ và kết quả học tập của người học. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, số 110, Tháng 11/2014, trang 30-33.
- Bùi Thị Thúy Hằng (2014). Mối tương quan giữa mức độ sử dụng Game-Online và kết quả học tập của sinh viên. Tạp chí Thiết bị giáo dục,  Cơ quan của hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam, số 111, Tháng 11/2014, trang 39-47.
- Bùi Thị Thúy Hằng, Dương Thị Thanh Hoa (2015). Ảnh hưởng từ cách thức quản lý nhà trường tới động cơ học tập và ý định bỏ học trong sinh viên trường nghề. Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, số 113, Tháng 2/2015, trang 18-21.
- Bui T.T.H, K. Amrita, P. Arun (2015). Impacts of School Administration Autonomy Support on Students’ Learning Motivation and Intentions to Drop out of Vocational School, International Journal of Quality Assurance in Engineering and Technology Education, 4(2), 4(2), 1-12, April-June 2015.
- Bùi Thị Thúy Hằng (2015). Ảnh hưởng của gia đình, nhà trường tới động cơ và thái độ học tập của sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế : Tâm lí học và giáo dục trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khoa Tâm lí- Giáo dục học 1965- 2015, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, ISBN 978-604-54-2724-8, Tháng 10/2015, trang 396-401.
- Bùi Thị Thúy Hằng- Hoàng Anh (2016). Một số yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội. Tạp chí Thiết bị giáo dục, Cơ quan của hiệp hội thiết bị Việt Nam, số 129, Tháng 5-2016, trang 66-68, 121. 
- Bùi Thị Thúy Hằng (2016). Vai trò của giáo dục hướng nghiệp trong đào tạo nghề. Hội thảo khoa học cấp Quốc Gia: Giáo dục kỹ thuật- Các xu hướng công nghệ và thách thức. Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, trang 63-68. 
- Bùi Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hương Giang (2016). Tìm hiểu phong cách học tập của sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, số 133- Tháng 10-2016, trang 72-76.
- Bùi Thị Thúy Hằng (2017). Tương quan giữa đặc điểm nhân cách và phong cách học tập của sinh viên trường ĐHBK Hà Nội. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, số 139- Tháng 4-2017, trang 80-84.
- Bùi Thị Thúy Hằng (2017). Định hướng nghề của học sinh ở một số trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, Bộ giáo dục và đào tạo, Số 404- Kì 2- 4/2017, trang 12-14, 64. 19. Bùi Thị Thúy Hằng (2017). Siêu nhận thức và phát triển kỹ năng siêu nhận thức ở người học. Giáo dục & Xã hội, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Số 73(134)- Tháng 4-2017, trang 15-19. 
- Bùi Thị Thúy Hằng, Đỗ Thị Thu Hường (2017). Giáo dục hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Giáo dục & Xã hội, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Số 74(135)- Tháng 5-2017, trang 52-56.
- Bui Thi Thuy Hang, Amrita Kaur, Abdul Hamid Bushthami Nur (2017). A motivational Model on Intentions to Drop out of Vocational School – A Self Determination Theory Perspective. Malaysian Journal of Learning and Instruction: Vol. 14 No. 1 (2017): 1-21.  Scopus®-indexed.
- Bùi Thị Thúy Hằng (2017). Đặc điểm nhân cách của sinh viên trường ĐHBK Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, Bộ giáo dục và đào tạo, Số 410- Kì 2- Tháng 7/2017, trang 60-63, 50. 
- Bùi Thị Thúy Hằng (2017). Ảnh hưởng của động cơ và thái độ tới kết quả học tiếng Anh của sinh viên Trường ĐHBK Hà Nội. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 3, số 4, Tháng 8/2017, trang 480-490.
- Bùi Thị Thúy Hằng (2017). Ảnh hưởng của động cơ và việc sử dụng các chiến lược học tập đối với nhận thức về trình độ tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội., Học viện Quản lý Giáo dục, số 3 (15), Tháng 9/2017, trang 20-28.