Parents
Parents

  Response to children’ changes

  Object:
  - Understanding the physiological characteristics of children at different age stages.
  - Having skills to cope with the changes of children at different age stages.

  Content:
  - Understanding the physiological development of children at different age stages
  - What do parents need to do when their children change?
  - Who are parents with adolescent children?
  - Skills to cope with changes of the child

  Teaching method:
  - Case studies
  - Role playing
  - Group discussion
  - Discuss after watching a video
  - Tools: Colored cards, markers, A0 papers, case studies

  Duration: 2 classes, 3 hours / session

  Gọi cho tôi

  Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

  Tài nguyên

  Trắc nghiệm

  https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/