Chuyên gia

Prof. Dr. Nguyen Thi My Loc

Lĩnh vực nghiên cứu : Psycology and mental health, educational management, life skill teaching

Nơi công tác : VN-France Psychology and Psychiatry Institute

1. Personal Profile

 •  Full Name: Nguyễn Thị Mỹ Lộc

 •  DOB: 01/02/1955

 •  PhD. (1987).  Academy of Educational Science (Former Soviet Union)

 • Associate Professor (2002) VNU - University of Education

 •  Professor  (2010), VNU - University of Education

2. Education

 • Field: Education     

 • Major: Psychology - Education

 • 1978: Bachelor at Pedagogical University of Gerxen, Leningrat, Former Soviet Union.

 • 1987: PhD. Educational Theory and History - Academy of Educational Science, Former Soviet Union.

 • 2002:  Associate Professor appointed.

 • 2010: Professor appointed:

3. Work Experience

 • 1993 – 1994:  Head of Faculty of Educational Management - School of Education and Training.

 • 1994 – 2000: Assistant Principal School of Education and Training.

 • 2009: Member of Parliament, Principal of VNU - University of Education

 • 2009 - 2014:  Member of  the State Council for Professorship - Interdisciplinary  Psychology– Education.

 • 2014 - 2019: President of the State Council for Professorship -  Education

 • 2017 - 2022: President of Council of Science and Training, VNU - University of Education.

 • 2018 - 2023: President of Educational State Council for Professorship

 • 2014 - 2019: Committee Member of the State Council for Professorship.

 • 2018 - 2023: Committee Member of the State Council for Professorship.

 • 2019 - Present: Director of Vietnam-France Psychology and Psychiatry Institute

4. Publications

4.1 Books

- 2015: Đồng Chủ biên Đại cương khoa học quản lý. NXB ĐHQGHN. ISBN: 978-604-939-536-9

- 2016: Chủ biên- Đồng tác giả Quản lý giáo dục: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. NXB ĐHQGHN. ISBN: 978-604-62-2559-1

- 2018: Chủ biên Đồng tác giả .Ứng dụng tâm lý học trong quản lý giáo dục: Tiếp cận theo hướng hành vi tổ chức. NXB ĐHQGHN. ISBN: 978-604-62-6686-0

- 2019: Đồng tác giả Đồng Chủ biên. Quản lý văn hóa nhà trường. NXB ĐHQGHN. ISBN: 978-604-62-9790-1

4.2 Journals Articles

 • Local:

- 2015: Author of  Dạy học phát triển năng lực, Tạp chí QLGD. Học viện QLGD.    

- 2015: Co-author of  Mô hình TOPSIS-AHP sử dụng bộ tiêu chí ICT Newhouse  đánh  giá bài giảng giảng với trợ giúp ra quyết định thông minh Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu giáo dục.

- 2016: Author of  Xây dựng nhà trường thành tổ chức biết học hỏi, Tạp chí Giáo dục Thủ đô.     

- 2018: Author of  Administration and Management, Tạp chí Giáo dục, Bộ GD&ĐT.

- 2019: Author of Quản lý giáo dục với tư cách là một chuyên ngành khoa học, Tạp chí KH ĐH Văn Lang.           

 • International

- 2015: Hai Van Pham, Philip Moore, Loc Nguyen Thi My Knowledge- based Consultant System using ICT Newhouse Indicators with Reasoning Techniques for Consultants on E-learning.      International Journal           of Adaptive and Innovative Systems (IJAIS).    

- 2019: Van Dat Tran, Thi My Loc Nguyen, Nguyen Van De, Chau Soryaly, My Ngoc Doan. International Journal of Higher Education, 8(4), 2019, e-Version FirstTM.

- 2019: Trung Tran, Loc Thi My Nguyen, Thanh Thi Nghiem, Hien Thi Thu Le, Cuong Huu Nguyen, Thuy Phuong La, Trung Tien Nguyen, Hang Thi-Thu Nguyen, Compliance of education journals in Vietnam with the minimum criteria to be indexed in the ASEAN Citation Index and Scopus. Science Editing (Sci Ed).