Chuyên gia tư vấn

Prof. Dr. Nguyen Thi My Loc

Lĩnh vực nghiên cứu : Psycology and mental health, educational management, life skill teaching

Nơi công tác : VN-France Psychology and Psychiatry Institute

1. Personal Profile

- Full Name: Nguyễn Thị Mỹ Lộc
- DOB: 01/02/1955
- PhD. (1987). Academy of Educational Science (Former Soviet Union)
+ Associate Professor (2002) VNU - University of Education
+ Professor (2010), VNU - University of Education

2. Education
- 1978, Bachelor at Pedagogical University of Gerxen, Leningrat, Former Soviet Union.
- 1987, PhD. Educational Theory and History - Academy of Educational Science, Former Soviet Union.
- 2002, Associate Professor appointed.
- 2010, Professor appointed:
Field: Education     
Major: Psychology - Education

3. Work Experience
-1993 – 1994, Head of Faculty of Educational Management - School of Education and Training.
- 1994 – 2000, Assistant Principal School of Education and Training.
- 2009, Member of Parliament, Principal of VNU - University of Education
- 2009 – 2014, Member of the State Council for Professorship - Interdisciplinary  Psychology– Education.
- 2014 – 2019, President of the State Council for Professorship - Education
- 2017- 2022, President of Council of Science and Training, VNU - University of Education.
- 2018 – 2023, President of Educational State Council for Professorship
- 2014-2019 Committee Member of the State Council for Professorship.
- 2018 - 2023: Committee Member of the State Council for Professorship.
- 2019- present: Director of Vietnam-France Psychology and Psychiatry Institute

4. Publications
4.1 Books
2015, Đồng Chủ biên Đại cương khoa học quản lí. NXB ĐHQGHN. ISBN: 978-604-
939-536-9
2016, Chủ biên- Đồng tác giả Quản lý giáo dục: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn           . NXB ĐHQGHN. ISBN: 978-604-62-2559-1
2018, Chủ biên Đồng tác giả .Ứng dụng tâm lý học trong quản lý giáo dục: Tiếp cận theo hướng hành vi tổchức. NXB ĐHQGHN. ISBN: 978-604-62-6686-0
2019, Đồng tác giả Đồng Chủ biên. Quản lý văn hóa nhà trường. NXB ĐHQGHN. ISBN: 978-604-62-9790-1

4.2 Journals Articles
* Local:
2015. Author of Dạy học phát triển năng lực, Tạp chí QLGD. Học viện QLGD.    
2015. Co-author of Mô hình TOPSIS-AHP sử dụng bộ tiêu chí ICT Newhouse  đánh  giá bài giảng giảng với trợ giúp ra quyết định thông minh Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu giáo dục.
2016. Author of Xây dựng nhà trường thành tổ chức biết học hỏi, Tạp chí Giáo dục Thủ đô.     
2018. Author of Administration and Management, Tạp chí Giáo dục, Bộ GD&ĐT.
2019. Author of Quản lý giáo dục với tư cách là một chuyên ngành khoa học, Tạp chí KH ĐH Văn Lang.           

*International
2015 Hai Van Pham, Philip Moore, Loc Nguyen Thi My Knowledge- based Consultant System using ICT Newhouse Indicators with Reasoning Techniques for Consultants on E-learning.      International Journal           of Adaptive and Innovative Systems (IJAIS).    
2019 Van Dat Tran, Thi My Loc Nguyen, Nguyen Van De, Chau Soryaly, My Ngoc Doan. International Journal of Higher Education, 8(4), 2019, e-Version FirstTM.
2019, Trung Tran, Loc Thi My Nguyen, Thanh Thi Nghiem, Hien Thi Thu Le, Cuong Huu Nguyen, Thuy Phuong La, Trung Tien Nguyen, Hang Thi-Thu Nguyen, Compliance of education journals in Vietnam with the minimum criteria to be indexed in the ASEAN Citation Index and Scopus. Science Editing (Sci Ed).