Manager
Manager

  Management skills in school

  Object:
  Developing scientific working method and problems solving skills in school.

  Content:
  - Pedagogical communication skills
  - Planning skills
  - Decision-making and problem-solving skills
  - Plan organizing
  - Managing and resolving conflicts between teachers - teachers, school leaders - teachers, teachers - professionals, families - schools - teachers ...
  - Emotions managing

  Teaching methods:
  - Presentation
  - Group discussion
  - Case studies
  - Role playing
  - Discussion via video
  - Tools: Projector, documents, marker pen, A0 paper, ...

  Duration: 1 session, 3 hours / session

  Gọi cho tôi

  Hãy gửi thông tin cho chúng tôi, nhân viên tư vấn của Viện sẽ liên hệ lại Quý khách trong vòng 24h. Thông tin của Quý khách chỉ để chúng tôi liên hệ và không gửi cho bên thứ ba.

  Tài nguyên

  Trắc nghiệm

  https://tracnghiem.tamlyvietphap.vn/