Chuyên gia

M.S. Hoang T. Thanh Hue

Lĩnh vực nghiên cứu : Clinical Psychology

Nơi công tác : Vietnam - France Psychology Institute

1. Demographic Information

  • Full Name: Hoàng Thị Thanh Huệ

  • Title: MS, Clinical Psychology

2. Education & Training

  • 2018: Graduated with a bachelor's degree in Psychology - University of Social Sciences and Humanities, VNU

  • February 2021: Graduated with a Master's degree in Child and Adolescent Psychology - University of Education, VNU.

  • August 2021 – Present: Student of the graduate exchange program “Global Mental Health”, University of Bergen, Norway

3. Professional Experience

  • 03/2020 – Present: Psychotherapist, Vietnam-France Institute of Psychology.

- Screening, supporting assessment and diagnosis of children with developmental disorders and psychological disorders.

- Psychotherapy for children and adolescents

- Participating in the development of the operating process of the school psychology room for a number of middle schools and high schools in Hanoi city.

  • 8/2019 – 2/2020: Intern in the Department of Children's Psychiatry - National Children's Hospital.

- Support assessment and diagnosis of children with developmental disorders, psychological disorders.

- Psychotherapy for children and adolescents

4. Research Activities

  • Hoàng Thị Thanh Huệ, Phạm Lê Ngọc Lan, Bùi Thị Tuyết Nhung. (2017). Mối liên hệ giữa niềm tin về sự tự hiệu quả của bản thân và động cơ định hướng công việc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ XXII, năm học 2016-2017. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN.

  • Nguyễn Văn Lượt, Hoàng Thị Thanh Huệ, Phạm Lê Ngọc Lan, Bùi Thị Tuyết Nhung. (2017). Mối liên hệ giữa niềm tin về sự tự hiệu quả của bản thân và động cơ định hướng công việc của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Tâm lý học, số 9/2017, tr. 80 - 89.

  • Nguyễn Văn Lượt, Hoàng Thị Thanh Huệ, Phạm Thu Hằng (2019). Hành vi đám đông: Một số lý giải từ góc độ Tâm lý học. Tạp chí Tâm lý học Xã hội, số 8/2019.