Chuyên gia tư vấn

GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý và sức khỏe tâm thần, quản lý giáo dục, giáo dục kỹ năng sống.

Nơi công tác : Hội Đồng ngành/liên ngành Tâm lý-Giáo dục Đại Học

Giáo sư Nguyễn Thị Mỹ Lộc Tốt nghiệp TS tại Viện Hàn lâm giáo dục Liên Xô cũ, Nhà giáo nhân dân, huân chương lao động hạng 3, hạng 2, Viện Trưởng viện Tâm lý và tâm thần học Việt - Pháp. Lĩnh vực nghiên cứu Tâm lý và sức khoẻ tâm thần.

1. Bài báo khoa học tiêu biểu
- Nguyen Thi My Loc - Co-authors (2015), Knowledge-based Consultant System using ICT Newhouse Indicators with Reasoning Techniques for Consultants on E-learning, International Journal of Adaptive and Innovative Systems (IJAIS), Vol.2, No. 3, 2015.
- Nguyen Thi My Loc - Co-authors (2011), Development of Clinical Psychology and Mental Health Resources in Vietnam, Psychology Study (April-June 2011) 56(2): 185-191, Doi 10.1007/s12646-011-0078-x
- Nguyen Thi My Loc (2001) Education in the context of Economical Development in Vietnam, Chulalongkorn Education review - 2001, Volume 7, Number 2, January 2001.
- Nguyen Thi My Loc (1998), Training for principals of primary schools in Vietnam, International training and Consultancy (WES), Baron Ruzettelaan 3, B-8310 BRUGES BELGIUM, 1998
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Từ đặc điểm học tập của người học đến quá trình đào tạo giáo viên, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2014), Người giáo viên - nhà quản lý trong trường học hiệu quả,Tạp chí Khoa học Giáo dục
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2016), Đặc thù quản lý giáo dục và những bất cập trong hệ thống quản lý  giáo dục ở Việt Nam, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3 năm 2016.
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2017), Những yếu tố tiền đề để phát triển năng lực người quản lý trong bối cảnh đổi mới, Kỷ yếu Hội thảo KH quốc tế: "Phát triển năng lực CBQL GDVN trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0", NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, HN, 2017.
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2018), Những vấn đề cốt yếu khi bàn về chất lượng cán bộ quản lý giáo dục, Hội thảo Khoa học quốc tế "Chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD trong bối cảnh hiên nay: xu hướng Việt Nam và thế giới", NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, HN, 2018

2. Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu
-
Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên, 2004), Một số vấn đề về giáo dục học đại học, NXB ĐHQGHN, 2004.
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2009), Quản lí, lãnh đạo nhà trường thế kỷ 21, NXB ĐHQGHN.
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên - Đồng tác giả, 2009), Tâm lí học giáo dục, NXB ĐHQGHN
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Đồng chủ biên, 2010), Đại cương khoa học quản lí, NXB ĐHQGHN, (Tái bản 2 lần: 2012, 2015).
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên - Đồng tác giả, 2011), Quản lý giáo dục: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB ĐHQGHN, (Tái bản 2 lần: 2014, 2016).
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên - Đồng tác giả, 2018), Ứng dụng tâm lý học trong quản lý giáo dục: Tiếp cận theo hướng hành vi tổ chức, NXB ĐHQGHN
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên - Đồng tác giả, 2019), Quản lý văn hóa nhà trường, NXB ĐHQGHN.

3. Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây

- Nguyen Thi My Loc - Co-authors (2015), Knowledge-based Consultant System using ICT Newhouse Indicators with Reasoning Techniques for Consultants on E-learning, International Journal of Adaptive and Innovative Systems (IJAIS), Vol.2, No. 3, 2015.
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên - Đồng tác giả, 2011), Quản lý giáo dục: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB ĐHQGHN, (Tái bản 2 lần: 2014, 2016).
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên - Đồng tác giả, 2018), Ứng dụng tâm lý học trong quản lý giáo dục: Tiếp cận theo hướng hành vi tổ chức, NXB ĐHQGHN--
- Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên - Đồng tác giả, 2019), Quản lý văn hóa nhà trường, NXB ĐHQGHN.