Chuyên gia tư vấn

PGS.TS Nguyễn Minh Đức

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học trẻ em và thanh thiếu niên

Nơi công tác : Khoa Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
 
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 “Văn hoá gia đình Việt nam” do nhà văn Lê Minh làm chủ nhiệm 1991-1994 Nhà nước Thư  ký
2 Mô hình nhân cách người cán bộ quản lý giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 2001-2002 Cấp cơ sở - Trường Cán bộ quản lý giáo dục Chủ nhiệm đề tài
(xếp loại tốt)
3 Đánh giá trẻ em trường mầm non bằng trắc nghiệm Denver II và quan sát lâm sàng 2013-2014 Cấp cơ sở - Học viện quản lý giáo dục Chủ nhiệm đề tài
(xếp loại xuất sắc)
4 Rèn luyện kỹ năng phát triển ngôn ngữ nói của trẻ theo Phương án 0 tuổi cho sinh viên Khoa Giáo dục – Học viện Quản lý giáo dục 2014-2015 Cấp cơ sở - Học viện quản lý giáo dục Chủ nhiệm đề tài
(xếp loại xuất sắc)


2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)
 
TT Tên công trình Năm công bố Tên sách, tạp chí, hội thảo KH
1 Bộ tài liệu nhiều tập : Giáo dục đời sống gia đình. 1990 Sách, đồng tác giả, Tài liệu tập huấn cộng tác viên của dự án VIE/88/P09,Viện khoa học giáo dục Việt nam ấn hành 1990.
2 Giúp trẻ thành công ở lớp Một 1993 Sách, đồng tác giả với 4 cán bộ nghiên cứu khác. Nhà xuất bản thanh niên - Trường cán bộ quản lý giáo dục & đào tạo ấn hành, 1993.
3 Thực trạng văn hoá gia đình Việt nam
 
1994 Sách, đồng tác giả với Lê Minh, Nhà xuất bản lao động, Hà Nội, 1994
4 Những tình huống ứng xử trong đời sống gia đình 1994 Sách, đồng tác giả với Lê Minh, Nhà xuất bản lao động, Hà Nội, 1994
5 Giao tiếp ứng xử tuổi học đường, in lần thứ 5 2006 Sách, đồng tác giả với Nguyễn Công Khanh, Nhà xuất bản thanh niên, Hà Nội, 2006
6
 
Nghệ thuật thấu hiểu tâm lý người khác, in lần thứ 10 2009 Sách, đồng tác giả với Nguyễn Công Khanh, Nhà xuất bản thanh niên, Hà Nội, 2009
7 Bài viết bằng tiếng Pháp: Une famille rurale transplantée en milieu urbain (Hồ sơ tâm lý lâm sàng trẻ em về một gia đình chuyển từ nông thôn ra thành phố). 1994 Tạp chí bằng tiếng Pháp: Etudes vietnamienne, No 3 (113), 1994, tr. 48-53
 
8 Bài viết bằng tiếng Pháp: La petite Thuy”: symtôme et vérité (Nghiên cứu trường hợp bé Thuỷ - Triệu chứng và sự thật). 2000 Đồng tác giả với Frédérique Berger, đăng trong tạp chí bằng tiếng Pháp: Etudes vietnamienne, No 3 (137), 2000, tr. 96-104
9 Bài viết bằng tiếng Pháp: Maladie et handicap dans la représentation des parents vietnamiens et français (Bệnh tật và khuyết tật qua biểu tượng của các bậc cha mẹ Việt nam và Pháp).  2000 Đồng tác giả với Odette Lescarret, Văn Thị Kim Cúc và Trần Thị Minh Đức, đăng trong tạp chí bằng tiếng Pháp: Etudes vietnamienne, No 4 (138), 2000, tr. 195-202.
10 Bài viết bằng tiếng Pháp: Première expérience de psychothérapie selon l’approche de la clinique du sujet (Kinh nghiệm bước đầu về trị liệu tâm lý theo tiếp cận lâm sàng của chủ thể). 2003 Tạp chí bằng tiếng Pháp Nhà tâm lý và tâm lý học (Psychologue et psychologie), ở Pháp, No 170, 2003/3, tr. 13-14.
11 Bài viết bằng tiếng Pháp: Une nouvelle approche clinique du Centre N-T Nguyễn Khắc Viện (Tiếp cận mới về lâm sàng của Trung tâm N-T Nguyễn Khắc Viện). 2008  Tạp chí bằng tiếng Pháp:  Etudes vietnamienne, No 4 (170), 2008, tr. 68-78.
 
13 Bài viết bằng tiếng Pháp: Problème d’attachement mère-enfant et psychothérapie de cette mère (Vấn đề gắn bó mẹ - con và trị liệu tâm lý cho cặp mẹ con). 2012 Báo cáo khoa học bằng tiếng Pháp, trình bày tại Hội thảo của Trung tâm văn hoá Pháp thuộc Đại sứ quán Pháp, Hà Nội, 4/2012
14 Sách viết bằng tiếng Pháp: Le cas Quang Vinh – une observation clinique selon le Docteur Nguyen Khac Vien et le Docteur Esther Bick (Nghiên cứu trường hợp Quang Vinh – quan sát lâm sàng theo tiếp cận của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện và bác sĩ Esther Bick). 2013 Sách tham khảo bằng tiếng Pháp dành cho sinh viên cao học hệ pháp ngữ. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
15 Vận dụng trắc nghiệm Denver II vào việc đánh giá chất lượng chăm sóc và giáo dục học sinh ở trường mầm non 2013 Tạp chí Quản lý giáo dục, số 53, tháng 10/2013
16 Kinh nghiệm nghiên cứu ca lâm sàng trong tâm lý học 2014 Tạp chí Quản lý giáo dục, số 60, tháng 5/2014
17 Bồi dưỡng kỹ năng phát hiện và can thiệp khó khăn tâm lý của trẻ cho giáo viên mầm non ở Kiên Giang 2015 Tạp chí Quản lý giáo dục, số 69, tháng 02/2015
18 Nghiên cứu tâm lý về trường hợp một trẻ trai biết đọc sớm ở tuổi lên 3 2015 Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 3 (03-2015)
19 Từ phân tích tranh vẽ gia đình của trẻ mầm non đến định hướng phát triển nhân cách cho trẻ 2015 Tạp chí Quản lý giáo dục, Số đặc biệt, tháng 04/2015 – Hội thảo Quốc tế « Phát triển năng lực người học trong bối cảnh hiện nay »
 
20 Vận dụng «  vùng phát triển gần » của Vưgôtxki vào việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2015 Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 4 (04-2015)
21 Vận dụng trắc nghiệm Denver II vào việc rèn luyện kỹ năng quan sát lâm sàng cho sinh viên khoa Giáo dục – Học viện Quản lý Giáo dục 2015 Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, số 3 (03-2015)
22 Nhu cầu bồi dưỡng giáo viên mầm non về tham vấn tâm lý 2015 Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, số 4 (04-2015)
23 Nhu cầu bồi dưỡng giáo viên mầm non về kỹ năng giúp trẻ thông minh vượt trội phát triển hài hòa 2015 Tạp chí Tâm lý học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, số 6 (06-2015)
24 Đổi mới phương thức bồi dưỡng cán bộ quản lý theo hướng phát triển năng lực của học viên 2014 Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 34 (12-2014)
25 Vận dụng lý thuyết « Vùng phát triển gần » của L.S. Vygotsky vào việc rèn luyện kỹ năng phát triển ngôn ngữ nói của trẻ cho sinh viên Khoa Giáo dục
 
2016  Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5 (tr. 759-768)
26 Nâng cao năng lực hợp tác của sinh viên Khoa Giáo dục với giáo viên chủ nhiệm trong việc giúp đỡ học sinh có khó khăn về tâm lý 2016 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục : xu hướng Việt Nam và thế giới (tr. 380-387)
 
27 Can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại gia đình bằng phương pháp quan sát theo chiều dọc của Esther Bick – Kết quả nghiên cứu một trường hợp
 
2017 Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng tâm lý học vào can thiệp rối loạn phổ tự kỷ (tr. 335-343)
28 Bài viết bằng tiếng Pháp: L’autisme diagnostiqué et la dépression familiale: le cas du petit Cuong (Rối loạn phổ tự kỷ và trầm cảm gia đình : Nghiên cứu trường hợp bé Cường).
 
 
 
2017 Kỷ yếu Hội thảo Pháp-Việt về tâm thần học va tâm  lý y học : Trầm cảm và các phương pháp can thiệp trị liệu (tr. 29-37) ; Actes du colloque franco-vietnamien de psychiatrie et de psychologie médicale: Dépression et interventions thérapeutiques (pp 29-37)
 
 
 
 
29 Bài viết bằng tiếng Pháp: Une trentaine d’années d’exxpérience clinique selon l’école française à la Fondation d’études en psycholgie et psychopathologie de l’enfant au Vietnam (Kinh nghiệm gần 30 năm thực hành lâm sàng theo trường phái Pháp tại Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em ở Việt Nam). 2018 Actes du colloque international « Echanges culturels franco-vietnamiens: Réalisations et perspetives » (pp 121-128) ; Kỷ yếu Hội thảo quốc tế : « Giao lưu văn hóa Pháp – Việt: thành tựu và triển vọng»