Consultants

GS.TS. Michelline Joane Durand

Specialized : Tâm lý học đánh giá học tập và năng lực cá nhân

Work place : Khoa khoa học giáo dục - Đại học Montreal Canada

Đánh giá năng lực, Đánh giá học tập, Các công cụ đánh giá, Các năng lực bổ trợ...