Chuyên gia

GS. Michelline J. Durand

Lĩnh vực nghiên cứu : Tâm lý học đánh giá học tập và năng lực cá nhân

Nơi công tác : Khoa khoa học giáo dục - Đại học Montreal Canada

Đánh giá năng lực, Đánh giá học tập, Các công cụ đánh giá, Các năng lực bổ trợ...