Hoạt động

Hoạt động chính của Viện bao gồm các hoạt động sau:

+ Thực hiện các đề tài, dự án về lĩnh vực tâm lý, tâm thần học, giáo dục học;

+ Tư vấn, tham vấn, trị liệu các vấn đề tâm lý trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn;

+ Tổ chức, thiết kế các chương trình giáo dục đặc biệt

+ Tổ chức các khóa Đào tạo ngắn hạn, dài hạn: Kỹ năng tư vấn tâm lý, kỹ thuật trị liệu tâm lý, kỹ năng sống, đánh giá, các khóa học chuyên sâu về trị liệu, tham vấn, giám sát …

+ Tư vấn hướng nghiệp

+ Tổ chức hội thảo tâm lý, tâm thần học trong nước và quốc tế

+ Ứng dụng nghiên cứu tâm lý học vào marketing các sản phẩm hàng hoá trong nền kinh tế thị trường

Cột phải About