Dịch vụ đào tạo

​- Thực hiện các đề tài, dự án về lĩnh vực tâm thần học
- Tổ chức, thiết kế các chương trình giáo dục phòng ngừa
- Tổ chức các hội thảo tâm thần học trong nước và quốc tế