Chuyên gia

Assoc. Prof., Dr. Michelline Joane Durand

Lĩnh vực nghiên cứu : Educational psychology and individual competency assessment

Nơi công tác : University of Montreal, Canada

1. Demographic Information

  • Full Name: Michelline Joane Durand

  • Title: Associate Professor Ph.D